OCHRANNÉ
ZNÁMKY
SLUŽBY

FAQ


späť
menu


Čo sú "tri triedy tovarov a služieb"?

Tovary a služby, ktoré sa povinne uvádzajú v prihláške ochrannej známky, je nevyhnutné zatriediť do tried podľa Niceskej zmluvy. Triednik má celkovo 670 strán a nesúvisí s OKEČ, JCD a podobne. Ide o špeciálny triednik pre potreby prihlasovania ochranných známok. 45 tried v sebe zahŕňa všetky existujúce tovary a služby.

Tri triedy obsahujú napríklad:

Jedna trieda:
elektronické zariadenia, zariadenia na prenos a reprodukciu obrazu alebo zvuku, hasiace prístroje, počítače, CD disky, nepriestrelné vesty,
Druhá trieda:
vodárenské zariadenia, zariadenia na pečenie varenie, sušenie, svietenie, chladenie,

Tretia trieda:
reklamné služby, prenájom reklamných plôch, pomoc pri riadení obchodnej činnosti.